Zanimljivosti

Vršenje poslova tehničke zaštite i neophodna dokumentacija

sistemi tehničke zaštite

Vršenje poslova tehničke zaštite je regulisano Zakonom o privatnom obezbeđenju i pravna lica i preduzetnici mogu vršiti poslove tehničke zaštite ako imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatu od strane Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zakon je regulisao i veoma stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite pitanju. Zakonom je sada definisano: način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput akta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Šta je procena rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja?

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za zadatak ima prepoznavanje rizika koji mogu ugroziti ljude, imovinu i poslovanje. Cilj procene rizika je da se preventivnim delovanjem upravlja rizicima. Akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja sadrži mere čijom primenom se svi prepoznati rizici umanjuju na prihvatljive ili se pojedini rizici neutrališu.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja se izrađuje po metodologiji iz srpskog standarda SRPS AL.2.003:2017, Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika, koji je harmonizovan sa međunarodnim standardom ISO 31000:2015, Menadžment rizikom – Principi i smernice.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obuhvata jedanaest vrsta rizika, kije sadrže ukupno šesdeset šest različitih faktora rizika:

 1. Rizike opštih poslovnih aktivnosti
 2. Rizike po bezbednost i zdravlje na radu
 3. Pravne rizike
 4. Rizike od protivpravnog delovanja
 5. Rizike od požara
 6. Rizike od elemntarnih nepogoda i drugih nesreća
 7. Rizike od eksplozija
 8. Rizike od nusaglašenosti sa standardima
 9. Rizike po životnu sredinu
 10. Rizike u upravljanju ljudskim resursima
 11. Rizike u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema
Ko može da izrađuje procenu?

Procenu rizika mogu izrađivati samo i jedino pravna lica koja imaju šifru delatnosti 8010 ili 8020 i imaju licenciranog procenitelja, ali i sama firma poseduje licencu za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja koju izdaje Ministarstvo Unutrašnjih Poslova. 

Koja zakonska regulativa definiše ovu procenu kao obaveznu?

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016) kao i Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) bliže definišu obaveze privrednih društva shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite.

 

Ko sve mora da izradi procenu rizika?

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju svako pravno lice, sem mirko pravnih lica i preduzetnika, ako planira neki posao privatnog obezbeđenja (tehničkog ili fizičkog) u obavezi je da prethodno izradi ovu procenu. Pored navednog, Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite o bankama i drugim finansijskim organizacijama obavezuje sve finansijske institucije da izrade ovakvu procenu.

Planiranje sistema tehničke zaštite

Šta obuhvata Plan sistema tehničke zaštite?

Plan tehničke zaštite obuhvata planiranje realizacije ideje o sistemu tehničke zaštite. Planiranje sistema je process koji sledi posle procene rizika, a prethodi projektovanju sistema. Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja a koji se izrađuje po standardu serije SRPS A.L2.003. Na osnovu ovog akta objekti se kategorizuju u jednu od pet kategorija. Planom sistema tehničke zaštite određuje se optimalni nivo tehničke zaštite za dati objekat.

Ko može da izrađuje Plan?

Plan mogu  izrađivati samo i jedino pravna lica koja imaju šifru delatnosti 8010 ili 8020 i poseduje licencu za izradu Plana sistema tehničle zaštite - LT1 koju izdaje Ministarstvo Unutrašnjih Poslova. 

Koja zakonska regulativa definiše ovaj Plan kao obavezu?

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016) kao i Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) bliže definišu obaveze privrednih društva shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite.

 

Ko sve mora da izradi Plan?

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju svako pravno lice, ako planira neki posao privatnog obezbeđenja (tehničkog) u obavezi je da prethodno izradi ovaj Plan.

Projektovanje sistema tehničke zaštite

Šta obuhvata Projektovanje i nadzor nad izvođenjem?

Na osnovu Plana sistema tehničke zaštite, kao i posebnih zahteva vlasnika ili korisnika objekta, izrađuje se projektni zadatak za izvođenje sistema tehničke zaštite. Projektovanje sistema tehničke zaštite, prema članu 10. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, obuhvata:
⦁ implementaciju projektnog zadatka;
⦁ izbor uređaja i opreme;
⦁ izradu projektne dokumentacije.

Ko može da izrađuje Projekat?

Usluge projektovanja i nadzora nad izvođenjem mogu izrađivati samo i jedino pravna lica koja imaju šifru delatnosti 8010 ili 8020, poseduju Licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite - LT2 koju izdaje Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i licence 353 i 453 Inženjerske komore Srbije.

Koja zakonska regulativa definiše projektnu dokumentaciju

Uredba o obavezno obezbeđenim objektima (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016) kao i Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) bliže definišu obaveze privrednih društva shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i uvode obavezu izrade procene rizika od strane licenciranog društva za privatno obezbeđenje pre angažovanja sistema fizičke i tehničke zaštite.

 

Ko sve mora da izradi Projekat?

Za ugradnju sistema tehničke zaštite kao i pojedinačnih uređaja tehničke zaštite za I kategoriju objekata obavezno se izrađuje projekat, u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. Za ugradnju sistema tehničke zaštite za II i III kategoriju štićenih objekata izrađuje se projekat izvedenog objekta. Za IV i V kategoriju štićenih objekta izrađuje se grafički prikaz (skica) rasporeda ugrađenih uređaja i sistema tehničke zaštite.

Na linku ispod možete da vidite portal MUP-a, na kom možete da dobijete informacije o propisima koji su po Zakon o Privatnom obezbeđenju obavezni, ko sme da se bavi poslovima fizičke i tehničke zaštite kao i detaljan spisak firmi koje imaju licencu! Ukoliko se odlučite za ugradnju tehničke zaštite, uvek prvo proverite ko je firma sa kojom želite  da sarađujete i da li ima neophodne licence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *