ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Svi koji se bave privatnim obezbeđenjem MORAJU imati odgovarajuće licence izdate od strane MUP-a!

Zakon o privatnom obezbeđenju donet je 27.11.2013. godine. Izmene i dopune ovog Zakona donete su 2015. godine, ali je njegova primena odložena sve do 01.01.2017.

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 i 42/2015 – dalje: Zakon) 1. januara 2017. godine istekao je rok do kada su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja morali da usklade svoj rad sa odredbama ovog Zakona, što podrazumeva da svi koji se bave ovim poslom moraju imati licence.

Novi Zakon definiše sisteme tehničke zaštite i zahteva da licencirane firmi i licencirani profesionalaci, zaposleni u tim firmama sada jedini imaju ovlašćenja da vrše i obavljaju poslove vezane za sisteme tehničke zaštite.

Ono što je bitno istaći je da je, zakon regulisao i veoma stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite pitanju. Zakonom je sada definisan način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput akta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

Vlada republike Srbije je 2018. godine je donela Zakon o izmenama Zakona o privatnom obezbeđenja koji osim tehničko-normativnih izmena, Zakon o privatnom obezbeđenju definiše i veće kazne za kompanije koje koriste usluge privatnog obezbeđenja (odnosi se na sisteme tehničke zaštite kao što je sistem video nadzora). Pored većih kaznih za korisnike, predviđene su veće kazne i za pravna lica i preduzetnike koji se bave delatnošću privatnog obezbeđenja – i fizičkog i tehničkog.

U nastavku možete videti i preuzeti Zakon i Pravilnike gde su jasno navedene obaveze i kaznene odredbe kako za pružaoce tehničke zaštite, tako i za one koji su korisnici iste.

Zakon o Privatnom Obezbeđenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Privatnom obezbeđenju

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata

Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava

SARADNJA SA NAMA JE VRLO JEDNOSTAVNA

SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE

Drugačiji smo od drugih, dobri smo u tome što radimo i, pre svega, volimo to što radimo! Usluge koje nudimo su:

1.

PRODAJA

Nudimo pouzdane sisteme tehničke zaštite i automatizaciju proverenih proizvođača po preporučenim cenama uvoznika.

2.

PODRŠKA

Obezbeđujemo snažnu i profesionalnu tehničku podršku i nakon instalacije sistema tehničke zaštite ili automatizacije. 

3.

MONTAŽA

Efikasna, precizna, pedantna montaža sigurnosne opreme nas razlikuje od drugih.

4.

ODRŽAVANJE

Stručno i redovno održavanje kako bi se osigurao pouzdan rad sistema.