Zanimljivosti

Ko sme da postavlja sisteme tehničke zaštite?

Propisi za ugradnju sigurnosnih sistema koje MORATE ispoštovati

 

Postavljanje sistema tehničke zaštite jeste veoma efikasno, ali nije ni potpuno bezazleno, pogotovo u današnje vreme kada je uveliko stupio na snagu Zakon o privatnom obezbeđenju. Novi Zakon o privatnom obezbeđenju definiše sisteme tehničke zaštite i zahteva da licencirane firmi i licencirani profesionalaci, zaposleni u tim firmama sada jedini imaju ovlašćenja da vrše i obavljaju poslove vezane za sisteme tehničke zaštite.

Ono što je bitno istaći je da je Zakon regulisao i veoma stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite pitanju. Zakonom je sada definisano: način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput akta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

 

U nastavku ćemo Vam opisati i objasniti najbitnije novine ko je se odnose na to:

 • šta novi Zakon nalaže,
 • ko sme da postavlja sisteme tehničke zaštite,
 • ko sme da ih servisira i na koji način,
 • koje su obaveze instalatera kao i
 • obaveze vlasnika i korisnika sistema tehničke zaštite.

 

KO MOŽE DA OBAVLJA POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA?

Na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju regulisano je pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom. Primena ovog zakona počinje 1.1.2017. Poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji imaju licencu završenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

KAKO SE DOBIJA LICENCA?

Fizičko lice za dobijanje licence polaže ispit pred komisijom MUP-a. Da bi se izašlo na ispit u MUP-u potrebno je, između ostalog, da se prođe bezbednosna provera, pregled za psihofizičku sposobnost, zatim teoretska i praktična obuka i da na kraju dobije pozitivno mišljenje komisije koja je izvodila obuku. Službenik privatnog obezbeđenja, posle dobijanja licence, dobija i legitimaciju službenika privatnog obezbeđenja koju izdaje MUP. Licencu dobijaju pravna lica ili preduzetnici i tek tada se mogu baviti poslovima privatnog obezbeđenja, odnosno fizičke i tehničke zaštite. Licenca se izdaje na period od 5 godina. Bitno je napomenuti da fizičko lice koje poseduje licencu ne može samostalno da obavlja posao, što bi neki zvali “na crno”. Fizičko lice mora ima otvorenu firmu otvorenu firmu sa određnom šifrom delatnosti: 8010, 8020 i 8030 ili da bude zaposlen u firmi koja radi pod pomenutim šiframa delatnosti. 

 

KAKO SE OVO ODRAŽAVA NA KORISNIKE?

Stupanjem na snagu ovog zakona, lica bez licence neći moći da rade bilo koji posao iz ove oblasti. Pre početka rada, pravno lice ili preduzetnik za poslove privatnog obezbeđenja, mora zaključiti pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge. Sa elementima ovog ugovora, pre početka rada, mora biti obavešten MUP. Predviđene kazne za nepostupanje po ovom zakonu su do 1.000.000 dinara za lica koja se bave privatnim obezbeđenjem, kao i za one koji koriste usluge. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sve ove radnje – pre, tokom i nakon instalacije – kupci od 01. januara 2018 godine mogu ugovoriti i nabaviti isključivo i samo od, po novom zakonu posebno licenciranih pravnih subjekata koji poseduju adekvatne licence za poslove procene rizika, planiranja, projektovanja, montaže i zakonskog održavanja/servisiranja video nadzor sistema.

U suprotnom, ukoliko angažuju ne licenciranu firmu za ove poslove, kupci i korisnici rizikuju izuzetno stroge kazne, od visokih novčanih kazni pa sve do izricanja privremene mere zabrane obavljanja delatnosti (ukoliko se radi o pravnim subjektima).

Na primer, ako želite da ugradite video nadzor, alarmni sistem u svom domu to možete uraditi bez ikakvih problema i neke posebne dozvole. Međutim, ako želite da ugradite video nadzor u dvorište i da pri tom snimate deo neke javne površine, u tom slučaju morate tražiti posebnu dozvolu odnosno:

 • Video nadzor MORA da postavi licencirana firma;
 • VI kao korisnik sistema video nadzora MORATE da potpišete ugovor sa licenciranom firmom o postavljanju video nadzora i njegovom redovnom održavanju;
 • Instalateri MORAJU korosniku da daju uputstvo za korišćenje i upravljanje sistemom video nadzora;
 • Sa elementima ovog ugovora, pre početka rada, mora biti obavešten MUP;
 • Na vidljivom mestu mora da se nalazi obaveštenje da je objekat ili prostor, koji snima javnu površinu zaštićen video nadzorom.
 • Svi snimci koji snimaju javnu površinu moraju biti arhivirani do 30 dana unazad.

Ukoliko se ne ispune gore navedene tačke, instalateri kao i vlasnici sistema video nadzora mogu da plate visoke novčane kazne.

 

Zaonom o privatnom obezbeđenju su predviđene kazne kako za pravna lica koja vrše usluge privatnog obezbeđenja bez posedovanja odgovarajućih licenci, tako i za korisnike usluga koji ih angažuju.

Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:

 • Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
 • Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.
 • Za svaki instaliran sistem izrađuje se tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.
 • Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom,
 • Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!

 

KO SNOSI ODGOVORNOST?

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem ukoliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.

Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite.

KOJE SU ZAKONOM PREDVIĐENE KAZNE?

E, sad dolazimo do onog najbitnijeg, novčane kazne. Zakonom o privatnom obezbeđenju su predviđene kazne kako za pravna lica koja vrše usluge privatnog obezbeđenja bez posedovanja odgovarajućih licenci, tako i za korisnike usluga koji ih angažuju.

Kompletan Zakon o privatnom obezbeđenju koji definiše i sisteme tehničke zaštite možete preuzeti na zvanično website-u privredne komore Srbije: Zakon o privatnom obezbeđenju , a mi vam ovom prilikom samo dajemo izvod iz Zakona o privatnom obezbeđenju gde možete pogledati koje su to sve kaznene mere, a koje se tiču korisnika koji svoj postojeći sistem tehničke zaštite ili nisu usaglasili sa zakonskim odredbama, ili su pristupili nabavci novog sistema mimo Zakona.

Član 80.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

 1. ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);
 2. ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

 1. ako ne  prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);
 2. ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 83.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine,  poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

 

Da li se ovo sve odnosi na već ugrađen video nadzor odnosno sistem tehničke zaštite?

Da! Svi koji imaju ugrađen sistem tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistem, kontrolu pristupa, evidenciju radnog vremena) pre 1. Januara 2017. ne moraju da traže posebnu dozvolu za postavljanje tog sistema, ali će morati da nađu licenciranog servisera sa kojim će potpisati ugovor o redovnom održavanju!

 

Related Posts